Integritetspolicy

Användandet av
personuppgifter

Vi bryr oss om din integritet och din rätt till kontroll över dina personuppgifter. Denna Integritetspolicy förklarar hur vi på Anyfin samlar in och använder oss av personuppgifter. Den förklarar även dina rättigheter gentemot oss och hur du använder dem. Du kan alltid nå oss för frågor kring gällande dataskydd och personuppgifter genom att kontakta oss på privacy@anyfin.com.
Denna Integritetspolicy gäller när Anyfin tillhandahåller tjänster till dig via webb, telefon, app eller andra digitala kanaler. Genom att använda Anyfins tjänster godkänner du att Anyfin inhämtar och lämnar information samt behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna policy. Du godkänner också att Anyfin får lämna ut uppgifter enligt avsnitt 1 samt andra uppgifter om dina privatekonomiska förhållanden till de externa parter som beskrivs i avsnitt 4.
Vi har rätt att när som helst göra ändringar i denna policy men kommer då via vår hemsida eller app att underrätta dig som användare om de kommande ändringarna med rimligt varsel innan ändringarna träder i kraft. Om du inte godtar ändringarna har du rätt att säga upp avtalet med Anyfin innan de träder ikraft. Du säger upp avtalet genom att avsluta ditt konto hos Anyfin.

1. Data vi samlar in om dig

Information som du ger oss

Du ger oss information genom att fylla i ett formulär på vår hemsida eller webbapplikation, genom att skicka kopior på dina fakturor avseende en kredit, genom att kommunicera med oss via vår hemsida, email, telefon, facebook messenger eller genom att på något annat sätt interagera med våra tjänster. Denna information kan kategoriseras som:
 • Kontaktinformation: namn, adress, emailadress, personnummer, telefonnummer, eller andra uppgifter som identifierar dig från en kommunikationskanal som du kontaktar oss genom.
 • Information om din kredit: dina krediters nuvarande och historiska saldo, duration, villkor och betalstatus.
 • Kontoinformation: uppgifter som behövs för kommunikation med din bank eller med en annan verksamhetsutövare.
 • Betalinformation: betalningsmottagare för tidigare krediter, betalningsinformation, betaldatum och betalningsreferens.

Information som vi samlar in om dig

Informationen vi samlar in om dig inkluderar den information som vi samlar in automatiskt då du interagerar med vår tjänst, och den information som vi samlar in av tredje part, vilket inkluderar kreditupplysningsinformation (från UC AB, Creditsafe i Sverige AB) samt identitetsinformation (från SPAR).
 • Personoch kontaktinformation: namn, adress, födelsedatum, personnummer och hushållsinformation.
 • Finansiell information: inkomstoch betalningsinformation inklusive betalningsanmärkningar, kreditförfrågningar, samt skatte- och fastighetsinformation.
 • Information från ditt anslutna email-konto: Om du anslutit ditt email-konto kan vi kontinuerligt inhämta information om innehållet i det anslutna email-kontot och den tillhörande profilen.
 • Elektronisk information: IP adress, geografiska placering, webbläsartyp och version, språkinställningar, operativsystem samt plattform och skärmupplösning.
 • Kontoinformation: uppgifter om bankkonton, lån, kontotransaktioner och annan finansiell information, kontosaldon, information om kontonummer och kontohistorik, kredituppgifter, information om köptransaktioner (belopp, tid, typ av transaktion och eventuell vara och/eller köpställe).
 • Interaktionsinformation: hur du interagerar med hemsidan och våra tjänster inklusive hur länge du besöker dessa samt felsökningsrapporter.

2. Vad vi använder informationen till

Syftet med behandlingenLaglig grund för användandetAutomatiskt beslut
Att bekräfta din identitet, dina personoch kontaktuppgifter.Fullgörande av avtal samt lagoch regulatoriska kravJa
Att behandla din ansökan, att använda våra produkter och tjänster inklusive kreditbedömning, prissättning och framtagande av erbju- dande samt att genomföra utbetalningar av beviljade krediter.Fullgörande av avtal samt lagoch regulatoriska kravJa
Att, för det fall du anslutit ditt email-konto, tillhandahålla dig sammanställningar över dina befintliga krediter och fakturor samt skicka dig påminnelser när fakturor förfaller och bekräftelser när betalningar gjorts.Fullgörande av avtalNej
Att sammanställa din kontoinformation för att kunna tillhandahålla våra kontoinformationstjänster, inklusive gruppering av unika transaktioner (utifrån t ex tidsintervall eller transaktionstyp) och prognoser.Fullgörande av avtalNej
Att flytta ditt lån samt för att fullgöra interna processer såsom fakturering, kundtjänst och felsökning.Fullgörande av avtalNej
Att mäta och förstå effektiviteten av vår marknadsföring gentemot dig och andra, samt tillse dig med relevant marknadskommunikation.Berättigade intressenNej
Att förhindra missbruk av våra tjänster såsom bedrägeri.Fullgörande av avtal samt lagoch regulatoriska kravNej
Att utveckla nya produkter och förbättra våra tjänster såsom förbättring av våra beslutsmodeller, testning, utveckling och forskning samt processoptimering.Berättigade intressenNej
Att följa lokal lagstiftning och regulatoriska krav, inklusive pen- ningtvättsregelverket och terroristfinansieringslagstiftning.Lagoch regulatoriska kravNej
Samla in omdömen via tredje parts-lösningen TrustpilotBerättigade intressenNej

Om du inte ger oss personlig data

I vissa fall behöver vi samla in data om dig på grund av lagkrav och för att kunna ingå och fullgöra avtal. Om du i dessa fall inte ger oss tillgång till den data som krävs finns det risk att vi inte kan ingå avtal med dig. I dessa fall kan vi, efter att ha notifierat dig om detta, komma att behöva avbryta din tillgång till Anyfins tjänster.

3. Marknadsföring

Vi har rätt att använda din personliga data till att avgöra vilka produkter och tjänster som är av relevans för dig och vilka vi erbjuder dig. Vi kan komma att kommunicera erbjudanden och förslag genom den kanal som du har interagerat med oss förut såsom email, SMS, brev, sociala medier eller andra digitala kanaler.
Du kan be oss att sluta tillse dig med marknadskommunikation genom att använda dig av ‘avbryt prenumeration/unsubscribe’ i marknadskommunikationen eller genom att kontakta oss på privacy@anyfin.com.

4. De parter vi delar din information med

I vissa fall delar vi med oss av information till tredje part. Detta finns sammanfattat nedan. Vi ser alltid till att dessa parter använder data på ett säkert och kontraktuellt reglerat sätt, i linje med gällande dataskyddslagar och marknadspraxis.
 • Leverantörer och underleverantörer: Vi har rätt att dela din data med leverantörer för att kunna fullgöra vårt kontraktuella avtal med dig samt för ändamål i enlighet med denna policy.
 • Banker och leverantörer av finansiella tjänster: Leverantörer av finansiella tjänster som vi använder för att kunna leverera våra tjänster till dig.
 • Kreditupplysningsföretag: Vi delar din data med kreditupplysningsföretag för att kunna genomföra en riskbedömning samt för att verifiera din identitet. Vi utbyter på kontinuerlig basis finansiell information, vilket inkluderar information kring nuvarande saldo och samt information kring återbetalning.
 • Annonsörer och analysleverantörer: Vi kan i vissa fall komma att dela din data med annonsörer för att kunna identifiera material och målgrupper. Analysleverantörer kan komma att assistera oss med optimering av användning av hemsidan, felsökning och marknadsföringsaktiviteter.
 • Myndigheter: I enlighet med gällande lagkrav kommer vi att dela med oss av information till myndigheter såsom Polisen, Skatteverket och Finansinspektionen.
 • Avyttring: Om Anyfin eller dess tillgångar förvärvas av tredje part kommer din persondata att delas med dem.

5. Var vi behandlar din information

Dina personuppgifter behandlas i regel inom EU/EES. I vissa fall kan dock personuppgifterna komma att överföras till eller lagras i ett land utanför EU/EES. En förutsättning för att så ska kunna ske är att adekvat skyddsnivå föreligger för uppgifterna i det land dit de överförs eller där de lagras eller att Anyfin och i förekommande fall dess personuppgiftsbiträden vidtagit lämpliga skyddsåtgärder, såsom bindande företagsbestämmelser eller standardavtalsklausuler. Genom att använda Anyfins tjänster godkänner du att dina personuppgifter förs över och lagras utanför EU/EES på de villkor som beskrivs i detta stycke.

6. Hur skyddas dina personuppgifter?

Anyfin har vidtagit skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst förlust, förstöring eller skada genom olyckshändelse. Personuppgifter 5 är bara åtkomliga för personal som behöver uppgifterna för att fullgöra sina arbetsuppgifter. Alla personuppgifter lagras på säkra servrar och all datakommunikation är krypterad via Secure Sockets Layer (SSL).

7. Hur länge vi sparar din data

Vi spara din data så länge som krävs för att upprätthålla de kontraktuella krav som ställs och de krav som ställs av lag. I de fall vi sparar din data utanför att upprätthålla vårt kontraktuella krav kommer vi bara att spara data så länge som det är nödvändigt i enlighet med de lagliga grunderna för behandling.

8. Dina juridiska rättigheter

De europeiska dataskyddslagarna tillser att du som individ har vissa rättigheter gällande dina personuppgifter.

Rättighet att få tillgång till personuppgifter

Du har rätt att begära ut de personuppgifter vi har om dig utan avgift.

Rättighet att rätta uppgifter

Du har rätt att rätta inkorrekt eller icke-kompletta personuppgifter. Vi kan dock komma att verifiera och styrka korrektheten i de nya uppgifterna.

Rätt att flytta data

Vi kommer att tillhandahålla din persondata i ett strukturerat och vanligt förekommande format som är maskinavläsningsbart, vilket du kan använda för att flytta till tredje part. Notera att denna rättighet endast avser automatiskt hanterad information som du initialt har gett medgivande för oss att använda oss av för att upprätthålla de kontraktuella kraven.

Rätt att invända

I de fall vi behandlar din persondata baserat på ett berättigat intresse har du möjlighet att invända mot användningen. Om ditt integritetsintresse överväger vårt intresse av att behandla vissa personuppgifter kommer vi att sluta behandla uppgifterna.

Rätt att bli glömd

Du har rätt att begära borttagande av personlig data som inte längre behövs för det avseende det samlades in eller den persondata som krävde ditt medgivande för att samlas in. Notera dock att vi som finansiellt institut under tillsyn har vissa skyldigheter som omöjliggör för oss från att ta bort delar av dina data, såsom Komsumentkreditoch penningtvättsregelverket, samt bokföringsoch skattelagar.

9. Kakor/Cookies

Vi använder oss av kakor och liknande teknologi för att särskilja dig från andra användare och ge dig en bättre upplevelse av vår tjänst. En detaljerad beskrivning hur vi använder oss av kakor hittar du i vår Cookie Policy.

10. Klagomål

Datainspektionen är den myndighet som handhar dataskyddsfrågor i Sverige. Om du anser att ett företag inte har hanterat dina personuppgifter på ett korrekt sätt kan du alltid anmäla det till dem. För de frågor du har gällande Anyfins hantering av personliga uppgifter får du gärna kontakta oss först, så vi kan hjälpa dig besvara eventuella frågor du har kring personuppgifter och dataskydd.

11. Kontakta oss

Din säkerhet och ditt dataskydd är viktigt för oss. Om du har några frågor gällande denna policy, hur vi använder personlig data eller dina rättigheter tveka inte att kontakta oss på privacy@anyfin.com.
Anyfin AB är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter enligt ovan. Vi är ett aktiebolag registrerat hos bolagsverket med organisationsnummer 559094-8005 och vårt huvudkontor ligger på Drottninggatan 92, 111 36 Stockholm, Sverige.
----
Denna integritetspolicy uppdaterades senast den 17 september 2020.

Genom att använda Anyfin.com godkänner du vår cookie policy

Land

Räkneexempel

Som exempel ger en omfinansiering av ett lån på 10 000 kr till en rörlig ränta på 8,86 % med 12 månaders återbetalningstid och 12 avbetalningar samt 0 kr i administrativ avgift en effektiv ränta på 9,23 %. Månadskostnaden blir då 874 kr och det totala beloppet att återbetala 10 486 kr. Vi erbjuder alltid individuella räntor.

Anyfin AB, Drottninggatan 92, 111 36 Stockholm. Org. nummer: 559094-8005 © 2020 Anyfin AB är ett konsument­kreditinstitut och står under Finans­inspektionens tillsyn. Alla rättigheter reserverade.